Aktuell kommentar

I 2019 har HIM hatt en del fokus internt og jobbet mye med Lean og det er satt i gang en rekke forbedringsprosjekter og tavlemøter. Innspill etter strategiplan, medarbeiderundersøkelse og Lean-prosjekter har i tillegg bidratt til jobbing med justering og endring av organisasjonen som vil få virkning fra 2020.

Interne oppgaver

På kundesenteret jobbes det med å besvare telefoner og mailer, fakturere, drive ulike Lean-prosjekter, befaringer og mye mer. I 2019 har vi også hatt en del ekstra arbeid knyttet til slamanbudet. Det jobbes tett opp mot vår slamrenovatør JTR AS og våre slamkunder, og det er gjennomført en rekke driftsmøter med JTR og flere samlinger med administrasjonen i eierkommunene til HIM.

HIM sendte ut HIM-Hyttenytt og HIM-Nytt høsten 2019, og det ble jobbet med nye nettsider for HIM. Det ble også jobbet i 2019 med et nytt info-opplegg for interninfo, workplace, noe som ble igangsatt fra 01.02.20.

I 2019 har vi hatt et forprosjekt knyttet til innføring av kundekort i HIM. Dette har vært utformet som et Lean-prosjekt i regi av vektoperatørene, og målet er å kunne ta i bruk et slikt system i løpet av 2020.

Det jobbes også mye med kompetanseutvikling i HIM og vi har bl.a. inngått en avtale med KAV (samarbeidsbedrifter på Vestlandet) om hospitering. Ellers er det mange som har vært på kurs og konferanser for å oppdatere seg faglig, og flere har tatt fagbrev i løpet av året. HIM ble i 2019 godkjent som lærebedrift i kontorfaget og flere ansatte startet høsten 2019 på fagbrev i kontorfaget.

Gjenbruk

På Haugalandet er det etablert mange gjenbruksbutikker i tillegg til Finn.no og en rekke aktive Facebook-sider på Haugalandet. Alt dette bidrar til gjenbruk i regionen. Affi bruktbutikk har dermed opplevd noe stagnerende omsetning de siste årene, men i 2019 så vi en gledelig økning igjen. Dette skyldes antagelig at Affi fikk noe mer areal tilgjengelig og startet med salg av brukte byggevarer i 2019. HIM har også en årlig auksjon på Affi som bidrar til en del nye kunder til bruktbutikken. På de to andre anleggene har vi Skattkamre som er populære og som medvirker til ytterligere gjenbruk i HIM-kommunene.

Miljø- og kvalitetssikring

Det ble i 2018 bestemt at HIM skulle ta i bruk LEAN som forbedringsmetodikk, og i løpet av 2019 er det etablert faste tavlemøter på driftsavdelingene på Årabrot og Toraneset og på kundesenteret. Det er etablert en prosjektgruppe som har et overordnet ansvar for leanprosjekter i HIM og som sørger for fremdrift i de ulike forbedringsprosjektene. Målet er at dette vil gi HIM god effekt innen kvalitet og drift, økonomi og arbeidsmiljø.

HIM opplever at det stilles stadig økende krav til kvalitet knyttet til alle avfalls-fraksjoner, og dette stiller igjen nye krav til oss som mottaker og deretter leverandør av råvarer som mat, papir, plast, glass, trevirke og farlig avfall for å nevne noe. For å kunne vite mer om kvaliteten på innsamlet avfall, ble det i 2019 utført flere plukkanalyser. Det ble også gjennomført kvalitetskontroll fra Grønt Punkt på plastemballasje. Resultatene viser veldig god kvalitet på plastemballasje med lite avvik. Det er også lite avvik i glass- og metallemballasjen. Plukkanalyser viser imidlertid at det fortsatt er for mye matavfall i restavfallet, men lite/ikke noe farlig avfall.

HIM hadde revisjon fra Fylkesmannen i januar 2019 og fikk 3 mindre avvik som ble lukket i løpet av kort tid. Vi hadde også tilsyn fra Mattilsynet høsten 2019 vedr. slamkompostering, og 2 avvik ble lukket i god tid før fristen.

Moderne avfallsløsninger

I 2019 har det kommet noen flere nedgravde beholdere. Det er montert nivåmålere i alle beholderne, og de tømmes etter behov i stedet for på faste ruter. Det planlegges også å installere adgangskontroll på beholderne slik at kun de som er tilknyttet beholderen kan få åpnet den.

Kompostering og deponi

I september 2018 fikk HIM en fornyet tillatelse fra Fylkesmannen i Rogaland til å kompostere mat og slam på Toraneset Miljøpark etter klageavgjørelse i Miljødirektoratet. I 2019 har komposteringen foregått i tråd med tillatelse om fast dekke under all kompostering, men det er gjort forberedelser for å avslutte matavfalls- og slamkompostering. Fra august 2020 vil disse fraksjonene, i alle fall inntil videre, fraktes bort og behandles andre steder.

Kompostering av hageavfall på Årabrot Miljøpark vil fortsette som før, og vi ser at det er stor etterspørsel også etter denne komposten.

Når det gjelder det eksisterende deponiet på Toraneset, er deponietappe 1 snart full. Arbeider med avslutting av deponiet har pågått i hele 2019 og etablering av deponietappe 2 i hht tillatelse fra Fylkesmannen er lagt inn i HIM sitt investeringsbudsjett. Mye av slamkomposten som er produsert på Toraneset vil bli benyttet som overdekkingsmasse på deponiet.

Materialgjenvinning

Målsettingen for Norge er å oppnå 50% materialgjenvinning av husholdnings-avfall innen 2020. HIM hadde i 2018 en materialgjenvinningsgrad på 45%, mens denne ble 44% i 2019. Årsaken til at denne har gått noe ned er at HIM ikke fikk levert trevirke til materialgjenvinning i 2019, mens ca 900 tonn trevirke ble levert til materialgjenvinning i 2018.

Energigjenvinning

I november 2019 ble selskapet Rekom oppkjøpt av Geminor. Rekom skal fortsette som eget selskap med mindre bemanning, og HIM skal dermed fortsatt forholde seg til Rekom når det gjelder energigjenvinning av husholdningsrestavfall og impregnert trevirke. I 2020 skal det lyses ut anbud på en rekke ulike avfallsfraksjoner, og kontraktene skal gjelde fra sommeren 2021.

Næring

HIM har et stabilt kundegrunnlag, og det jobbes for å gi et bredt tilbud til hver enkelt kunde. Det har også i 2019 vært stort fokus på mottak og innsamling av farlig avfall og risikoavfall. HIM sin næringskonsulent er også HIM-konsernet sin transportleder.

HIM Transport AS

Datterselskapet HIM Transport AS er 100 % eid av HIM IKS. Driften har også i 2019 fungert svært godt med få avvik og svært lavt sykefravær hos de ansatte. Styret i HIM IKS vedtok i styremøte 25.03.19 at HIM skal videreføre drift i egenregi på permanent basis.

Avsluttende kommentar

HIM er stolte av å bidra i en innovativ bransje med fokus på sirkulær økonomi! I 2020 skal HIM bl.a. oppdatere strategiplanen og legge fremtidsplaner for anleggene Årabrot og Toraneset, fortsette med kompetanseutvikling og jobbe aktivt for å øke materialgjenvinningsgraden på innsamlet og innlevert avfall.

Jeg vil avslutte med å takke alle ansatte for innsatsen og takke styret, kunder og andre forbindelser for godt samarbeid!

Gro Staveland
Adm.direktør