Note 1 – Regnskapsprinsipper

1.0 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet består av resultat og balanseregnskap, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med lov om interkommunale selskap med tilhørende forskrifter samt etter regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Årsregnskapet er basert på grunnleggende prinsipper og klassifisering av eiendeler og gjeld og følger regnskapslovens definisjoner.

Ved avleggelsen av årsregnskapet har utbruddet av Koronaviruset slått ut med full styrke i Norge. Situasjonen har ikke medført likviditetsmessige konsekvenser for Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS ved avleggelsen av årsregnskapet. Driften av selskapet tilpasses råd fra sentrale myndigheter både når det gjelder omdisponsering/permittering av ansatte og eventuelle likviditetsmessige konsekvenser for utestående fordringer. Det er på tidspunktet for avleggelse av årsregnskapet ikke mulig å estimere de finansielle følgene av hendelsen.

1.1 Konsolideringsprinsipper

Inntekter resultatføres som hovedregel når de er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunkt ved salg av varer og tjenester. Driftsinntektene er fratrukket merverdiavgift og rabatter. Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiften henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper.

1.2 Bruk av estimater

Under utarbeidelsen av årsregnskapet har ledelsen brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og verdisettelsen av eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen, i henhold til god regnskapsskikk.

1.3 Inntektsføring- og kostnadsføringstidspunkt

Inntekter resultatføres som hovedregel når de er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunkt ved salg av varer og tjenester. Driftsinntektene er fratrukket merverdiavgift og rabatter. Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiften henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper.

1.4 Skatt

Skattekostnad består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet på alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort.

1.5 Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel / langsiktig gjeld.

1.6 Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlets forventede levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen forventes å generere.

1.7 Investering i aksjer og andeler

Aksjer og andeler vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.

1.8 Varebeholdning

Varelager regnskapsføres til anskaffelseskost. Anskaffelseskost tilordnes ved bruk av FIFO metoden og inkluderer anskaffelse av varene og kostnader for transport til lager.

1.9 Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap på krav.

1.10 Kortsiktige plasseringer

Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt.

1.11 Pensjoner

Ytelsesbaserte pensjonsordninger vurderes til nåverdien av de fremtidige pensjonsytelser som regnskapsmessig anses opptjent på balansedagen. Pensjonsmidler vurderes til virkelig verdi. Endring i ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser som skyldes endringer i pensjonsplaner, fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid. Akkumulert virkning av estimatendringer og endringer i finansielle og aktuarielle forutsetninger (aktuarielle gevinster og tap) under 10% av det som er størst av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene ved begynnelsen av året innregnes ikke. Når den akkumulerte virkningen er over 10%-grensen ved årets begynnelse, resultatføres det overskytende over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid. Periodens netto pensjonskostnad klassifiseres som lønns- og personalkostnader.

1.12 Kontantstrømsoppstilling

Kontantstrømsoppstilling er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer.


1.1 Konsolideringsprinsipper

Konsernregnskapet omfatter morselskapet i Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS og datterselskapet HIM Transport AS. Konsernregnskapet viser disse enhetene som en felles økonomisk enhet. Konserninterne poster som aksjer i datterselskaper, konserninterne fordringer og gjeld, samt øvrige transaksjoner mellom konsernselskapene er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper ved at datterselskapene følger de samme prinsipper som morselskap.


1.2 Bruk av estimater

Under utarbeidelsen av årsregnskapet har ledelsen brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og verdisettelsen av eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen, i henhold til god regnskapsskikk.


1.3 Inntekt og kostnadsføringspunkt

Inntekter resultatføres som hovedregel når de er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunkt ved salg av varer og tjenester. Driftsinntektene er fratrukket merverdiavgift og rabatter. Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiften henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper.


1.4 Skatt

Skattekostnad består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt.  Utsatt skatt/skattefordel er beregnet på alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessiger verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret.  Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort.


1.4 Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel / langsiktig gjeld.


1.6 Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlets forventede levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen forventes å generere.


1.7 Investering i aksjer og andeler

Aksjer og andeler vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.


1.8 Varebeholdning

Varelager regnskapsføres til anskaffelseskost.  Anskaffelseskost tilordnes ved bruk av FIFO metoden og inkluderer anskaffelse av varene og kostnader for transport til lager.


1.9 Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.  Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap på krav.


1.10 Kortsiktige plasseringer

Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt.


1.11 Pensjoner

Ytelsesbaserte pensjonsordninger vurderes til nåverdien  av de fremtidige pensjonsytelser som regnskapsmessig anses opptjent på balansedagen. Pensjonsmidler vurderes til virkelig verdi. Endring i ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser som skyldes endringer i pensjonsplaner, fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid. Akkumulert virkning av estimatendringer og endringer i finansielle og aktuarielle forutsetninger (aktuarielle gevinster og tap) under 10% av det som er størst av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene ved begynnelsen av året innregnes ikke.  Når den akkumulerte virkningen er over 10%-grensen ved årets begynnelse, resultatføres det overskytende over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid. Periodens netto pensjonskostnad klassifiseres som lønns- og personalkostnader.


1.12 Kontantstrømsoppstilling

Kontantstrømsoppstilling er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer.


Note 2 – Vurdering av kundefordringer

 

 Morselskap 2019 2018
Kundefordringer        6 669 099       5 980 854
-avsatt til dekning av usikre fordringer          -150 000       – 100 000
Fordring på deltakerkommuner          1 656 692          858 245
Andre fordringer          2 157 223        1 403 551
Bokført verdi pr. 31.12       10 333 014      8 142 650

Bokført tap på fordringer :

Tap på fordringer            151 110            68 140

 

 Konsern 2019 2018
Kundefordringer       6 669 099 5 980 854
-avsatt til dekning av usikre fordringer          -150 000  -100 000
Andre fordringer         2 394 074 1 510 958
Bokført verdi pr. 31.12        8 913 173 7 391 812

Bokført tap på fordringer :

Tap på fordringer            151 110     68 140

Note 3 – Godtgjøringer m.m.

Følgende godtgjørelser er kostnadsført:

Morselskap og konsern Styret Daglig leder
Lønn/styrehonorar 265 000 1 019 255
Andre godtgjørelser 24 818
Totale godtgjørelser 265 000 1 044 073

Følgende godtgjørelser er kostnadsført:

Morselskap Konsern
Revisjonshonorar 47 820 89 320
Honorar for annen bistand 49 300 69 300

Spesifikasjon av lønnskostnader:

Morselskap Konsern
2019 2018 2019 2018
Lønn 23 512 856 23 769 781 34 598 492 33 562 485
Refunderte sykepenger -1 008 568 -484 668 -1 406 721 -606 620
Arbeidsgiveravgift 3 359 933 3 431 528 4 245 897 4 317 492
Pensjonskostnader 3 714 369 3 610 992 3 877 393 3 774 016
Godtgjørelse til styret 213 996 201 750 271 996 256 750
Godtgjørelse til representantskapet 0 0 0 0
Andre personalkostnader 1 491 749 1 057 252 1 645 111 1 210 614
Forsikring, gruppeliv, ulykke etc. 236 283 147 984 288 108 199 809
Sum 31 520 618 31 734 619 43 520 276 42 714 546

Pensjonsforpliktelsene for samtlige ansatte i morselskapet er dekket med en kollektiv pensjonsforsikring. Forpliktelsene er balanseførte, se nærmere beskrivelse i note 11.
Datterselskapet har en innskuddsbasert pensjonsordning hvor årlige innbetalinger dekker konsernets pensjonsforpliktelser.
Det har vært 39 heltidsansatte, 1 deltidsansatte og 2 lærlinger i Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS i 2019.
I konsernet har det vært 53 heltidsansatte og 2 deltidsansatte og 2 lærlinger.


Note 4 – Investeringer i datterselskap, aksjer og andeler

 Morselskap og konsern

   Antall aksjer Pålydende Selskapet sin aksjekapital Andel % Bokført verdi
Andel kapital KLP    951 564
Sum        951 564

 

 Morselskap

   Antall aksjer Pålydende Selskapet sin aksjekapital Andel % Bokført verdi
HIM Transport AS 50 000 1 50 000 100,00% 50 000
Sum        50 000

 


Note 5 – Skatt

Årets skattekostnad fordeler seg på:

Morselskap Konsern
2019 2018 2019 2018
Betalbar skatt 116 325 88 768 329 408 207 259
Endring i utsatt skatt 43 835 -76 910 26 797 -87 184
Sum skattekostnad 160 160 11 858 356 205 120 075

Beregning av årets skattegrunnlag:

Morselskap Konsern
2019 2018 2019 2018
Resultat før skattekostnad -1 529 633 70 703 -644 912 545 139
Permanente forskjeller 1 859 133 -125 622 1 865 525 -125 622
Endring i midlertidige forskjeller 199 250 440 232 276 696 481 608
Årets skattegrunnlag 528 750 385 313 1 497 309 901 125
Betalbar skatt på årets resultat 116 325 88 622 329 408 207 259

Oversikt over midlertidige forskjeller:

Morselskap Konsern
2019 2018 2019 2018
Anleggsmidler -2 235 105 -2 434 355 -2 222 191 -2 343 998
22 % utsatt skatt (-skattefordel) -491 723 -535 558 -488 882 -515 679

Morselskapets virksomhet omfatter både kommunalt avfall og næringsavfall. Fra og med 2008 er overskudd for virksomheten som gjelder næringsavfall av skattemyndighetene definert som skattepliktig inntekt.


Note 6 – Driftsmidler

 Morselskap

     Bygg og anlegg Tomter  Maskiner og utstyr Sum 
Bokført verdi 01.01. 40 156 348 1 648 633 27 607 865 69 412 845
Tilgang i året 1 990 080 0 4 615 123 6 605 203
Avgang i året 0 0 0 0
SUM 42 146 427 1 648 633 32 222 988 76 018 048
Årets avskrivninger -4 394 111 0 -4 838 635 -9 232 951
Bokført verdi 31.12. 37 752 111 1 648 633 27 384 353
66 785 118
Årets avskriving i % 5 – 10 % 10 – 20 %
Levetid 10 – 20 år 5 – 10 år

Haugesund kommune har fakturert kapitalkostnader på kr 2 740 498 etter deltageravtalen. Herav er kr 2 018 516 bokført som annen driftskostnad og kr 542 622 er bokført som annen finanskostnad denne perioden.

 Konsern

     Bygg og anlegg Tomter  Maskiner og utstyr Sum 
Bokført verdi 01.01. 40 380 347 1 648 633 28 165 198 70 194 178
Tilgang i året 1 990 080 0 4 615 123 6 605 203
Avgang i året 0 0 0 0
SUM 42 370 427 1 648 633 32 780 321 76 799 381
Årets avskrivninger -4 450 316 0 -4 990 635 -9 440 951
Bokført verdi 31.12. 37 920 111 1 648 633 27 789 686 67 358 451
Årets avskriving i % 5 – 10 % 10 – 20 %
Levetid 10 – 20 år 5 – 10 år

Note 7 – Annen egenkapital

Morselskap

Innskuddskapital kommuner  31.12.2019 31.12.2018
Haugesund 102 300 102 300
Tysvær 30 300 30 300
Vindafjord 27 300 27 300
Etne 13 200 13 200
Bokn 2 700 2 700
Sum innskuddskapital 175 800 175 800

 

 Innskutt EK  Annen EK Sum
Egenkapital pr 01.01. 175 800 21 908 641 22 084 441
Årets resultat -1 689 793 -1 689 793
Egenkapital pr 31.12. 175 800 20 218 848 20 394 648

Konsern

 Innskutt EK  Annen EK Sum
Egenkapital pr 01.01. 175 800 22 438 528 22 614 328
Årets resultat -1 001 117 -1 001 117
Egenkapital pr 31.12. 175 800 21 437 411 21 613 210

 


Note 8 – Langsiktig gjeld

Morselskap og konsern

01.01.2019  Endring 31.12.2019
Lån 42 801 005 -686 663 42 114 342
Gjeld knyttet til etterdrift av deponi 12 000 000 -1 000 000 11 000 000
Sum langsiktig gjeld 54 801 005 -1 686 663 53 114 342

Av selskapets lånegjeld forfaller kr 15 625 000 til betaling mer enn 5 år fra utløpet av regnskapsåret.

Selskapet er pålagt etterdrift av deponiet i 30 år, og penger til dette må settes av mens deponiet er i drift. Totalt er det nå avsatt kr 11 mill. til etterdrift, tilsvarende planlagt størrelse på dette. Det foreligger fullstendig plan for avslutning av deponi på Toraneset. Denne planen er oversendt Fylkesmannen for godkjenning.


Note 9 – Pantsettelser

Selskapets gjeld er ikke sikret ved pant. Eierkommunene hefter uavgrenset for sin prosentandel av selskapet sine forpliktelser, og ansvaret blir delt i henhold til kommunene sine innbyggertall. Av selskapets bankinnskudd utgjør kr 1 105 550 bundne midler til forskuddstrekk for de ansatte.

Bundne midler til forskuddstrekk for de ansatte i konsernet utgjør kr 1 417 648.


Note 10 – Investeringer, salg og budsjett

Morselskap

2019 2018 2017 2016 2015
Inv. Budsj. Salg Inv. Budsj. Salg Inv. Budsj. Salg Inv. Budsj. Salg Inv. Budsj. Salg
Bygg og anlegg 1 990 1 500 3 637 4 850 4 050 3 000    – 2 710 5 000 2 050 625
Tomter 0 0  – 0 0  – 0  0  – 0 0 0
Maskiner og utstyr 4 615 7 200 702 3 568 3 510 21 426 15 100 2 402 7 420 190 3 799 8 765 0
Totalt 6 605 8 700 702 7 205 8 360 25 476 18 100 5 112 12 420 190 5 849 9 390 0
Budsjettmidler ovf. fra tidl. år 7 800 2 875 1 580
Budsjettavvik pr år -2 095 -1 155 -424 -10 183 -5 121

Beløp i hele kr 1000.

Konsern

2019 2018 2017
Inv Bud Salg Inv. Budsj. Salg Inv. Budsj. Salg
Bygg og anlegg 1 990 1 500 3 637 4 850 4 330 3 000
Tomter 0 0 0 0  –
Maskiner og utstyr 4 615 7 200 702 3 568 3 510 22 186 15 100
Totalt 6 605 8 700 702 7 205 8 360 26 516 18 100
Budsjettmidler ovf. fra tidl. år 7 800
Budsjettavvik pr år -2 095 -1 155 616

Beløp i hele kr 1000.


Note 11 – Pensjoner

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Selskapet har i tillegg pensjonsordninger som omfatter i alt 56 personer. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap.

2019 2018
Nåverdi av årets pensjonsopptjening 3 913 932 3 905 319
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 1 435 350 1 294 501
Avkastning på pensjonsmidler -1 795 398 -1 621 464
Administrasjonskostnader 156 627 179 868
Arbeidsgiveravgift 523 182 529 910
Resultatført aktuarielt tap 200 334 311 038
Resultatført planendring
Netto pensjonskostnad 4 434 027 4 599 172

 

2019 2018
Opptjente pensjonsforpliktelser – 31.12. 51 197 008 54 426 526
Pensjonsmidler (til markedsverdi) – 31.12. 43 652 830 40 310 735
Netto forpliktelse før arbeidsgiveravgift 7 544 178 14 115 791
Arbeidsgiveravgift 1 063 729 1 990 327
Netto forpliktelse inkl. arbeidsgiveravgift- 31.12 8 607 907 16 106 118
Ikke res. ført aktuariell gevinst (tap) ekskl aga -3 275 369 -9 939 083
Ikke res. ført aktuariell gevinst (tap) aga -461 827 -1 401 411
Ikke resultatført planendringer
Netto pensjonsforpliktelse 4 870 711 4 765 624
Herav arbeidsgiveravgift 601 902 588 916

Økonomiske forutsetninger:

2019 2018
Diskonteringsrente 2,30 % 2,60 %
Forventet lønnsvekst 2,25 % 2,75 %
Forventet G-regulering 2,00 % 2,50 %
Forventet pensjonsregulering 1,24 % 1,73 %
Forventet avkastning 3,80 % 4,30 %

 

De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer.

Av pensjonsordningens midler er ca 24 % investert i en verdiversifisert aksjeportefølje, 12 % i eiendom, 28 % i anleggsobligasjoner, 18 % i omløpsobligasjoner og resten i utlån og rentepapirer med høy kredittverdighet.

I konsernet har datterselskapet en innskuddsbasert pensjonsordning hvor årlige innbetalinger dekker selskapets pensjonsforpliktelser.


Note 12 Konsernmellomværende

 

2019 2018
Langsiktig lån til HIM Transport AS 2 000 000 2 000 000
Kortsiktig lån til HIM Transport AS 1 656 692 858 245
Sum fordringer 3 656 692 2 858 245
Leverandørgjeld til HIM Transport AS -2 111 081 -1 986 345
Sum gjeld -2 111 081 -1 986 345


Note 13 Salgsinntekter

Inntekter kommer fra drift av miljøparker, salg av renovasjons-, slam-, og gjenvinningstjenester samt transporttjenester. Alle inntekter opptjenes i Norge.