Framtiden

Nasjonale- og EU-mål for materialgjenvinning er hhv 55 %, 60 % og 65 % frem mot 2025, 2030 og 2035. EU har også varslet offensive målsettinger for tekstiler i aksjonsplanen for Sirkulærøkonomi 2.0 og har besluttet at det skal innføres krav til innsamling av tekstiler innen utgangen av 2025.

Det kan bli en utfordring å oppnå disse målsettingene, og vil bl.a. kreve innsats fra innbyggere og avfallsselskap, samt gode nedstrømsløsninger. Når det gjelder materialgjenvinning i HIM vil fokus de neste årene bli rettet særlig mot utsortering av plast- og matavfall fra henteordningene hos husholdningene og å vurdere henting av andre avfallsfraksjoner; f.eks. brukte klær og sko.

På miljøparkene er det særlig de store mengdene med behandlet trevirke som skaper utfordringer. Denne fraksjonen sendes hovedsakelig til energi-gjenvinning. Høsten 2018 ble en del behandlet trevirke sendt til materialgjenvinning for produksjon av sponplater, men dette var dessverre ikke en del av løsningen i 2019. Dersom produksjon av sponplater e.l. blir en vanlig behandlingsform for behandlet trevirke, vil det kunne gi gode utslag for materialgjenvinningsprosenten totalt sett.

HIM skal i 2020 avslutte kompostering av matavfall og slam på Toraneset. Det er dermed sannsynlig at behandling av biologisk materiale med unntak av hagevirke må utføres utenfor egen region fra høsten 2020. Det jobbes imidlertid med å se på mulige alternativer, særlig i forhold til slamkompostering.

 

Vi ser frem til å løse oppgavene i fellesskap i årene som kommer!