Likestilling

HIM har som mål å være en arbeidsplass preget av mangfold der det råder full likestilling og det skal ikke forekomme diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller alder.

Selskapet har tradisjonelt rekruttert fra svært mannsdominerte miljøer, men dette har endret seg mye de senere årene. Av selskapets 40 ansatte (inkl. to lærlinger og en midlertidig stilling) er 16 kvinner. HIM har også en kvinnelig lærling i gjenvinningsfaget. Daglig leder er kvinne og i ledergruppa er det 2 kvinner og 2 menn. Styret bestod i 2019 av 5 kvinner og 3 menn.