Ytre miljø

HIM tar prøver av sigevann og grunnvann på Toraneset Miljøpark i tråd med utslippstillatelse. I tillegg tar HIM prøver av overvann fra avfallsmottak/ hage kompostering på Årabrot Miljøpark i henhold til tillatelse. Haugesund kommune har ansvar for miljøundersøkelser knyttet til deponiovervåkingen ved Årabrot Miljøpark beskrevet i tillatelse fra Fylkesmannen.

Grunnvann og sigevann Toraneset Miljøpark

Oppsummering av miljøundersøkelsene i 2019 viser at sigevannet fra Toraneset Miljøpark har et noe høyt nivå av suspendert stoff i gjennomsnitt for året. Det er grunn til å tro at det høye nivået av suspendert stoff er forårsaket av gravearbeid i deler av deponiet, samt avrenning fra fast dekke med kompostranker. Snittnivået av tungmetall og organiske miljøgifter ligger på omtrent samme nivå som tidligere år. Det ble ikke påvist olje eller aromatisk løsemiddel i sigevannet, og kun et lavt nivå av PAH forbindelser. Det ble ikke påvist noen akutt toksisk effekt av sigevannet.

Analyser fra utvidet 5-årig analyseprogram påviser enkelte organiske miljøgifter i lave nivå i sigevannet. Alle de påviste organiske miljøgiftene forelå i svært lave nivå. Det var ikke påviselig toksisk effekt av sigevannet målt på marine planter og krepsdyr, og det var ingen mutagen effekt av sigevannet.

Sigevannmengden i 2019 ble estimert på grunnlag av nedbørsmengden igjennom 2019 på grunn av problem med mengdemåleren. Det estimerte totalutslippet av nitrogenforbindelser og organisk stoff er vesentlig påvirket av det høye nivået av suspendert stoff, siden suspendert stoff vanligvis vil påvirke metallinnholdet og KOF-nivået i sigevannet. Selv om det estimerte akkumulerte utslippet fra deponiet er høyere enn 2018 for enkelte stoffer er totalutslippet av tungmetall og organiske miljøgifter lavt, og det er forventet at påvirkningen av resipienten er svært lav.

Vannprøver av grunnvann viser at det ikke kan vises påvirkning av grunnvannet verken i fjell eller løsmasser basert på målingene som er gjort i 2019. Denne konklusjonen er basert på nivået av nitrogen, fosfor, natrium og ledningsevnen til vannet. Vannprøvene viser et noe høyt nivå av tungmetaller i både grunnvann i fjell og løsmasser, men siden dette blir påvist også i referansebrønnene så konkluderes det med at mineraler i grunnen medfører et naturlig høyt nivå av disse metallene i grunnvannet.

Neste ordinære resipientundersøkelse ved Toraneset gjennomføres i 2022

Overvann Årabrot Miljøpark

Overvannet blir ledet til sigevannsledning for sigevann sør, som er det gamle avfallsdeponiet ved Årabrot. Overvannet har ingen kontakt med avfall som ligger i deponiene ved Årabrot. Noe overflatevann fra omkringliggende terreng/skogområde vil renne inn på området og blir ledet via mengdemåler og prøvetakingsstasjon. Analyseresultatene fra 2019 viser liten endring i forhold til resultatene fra 2018. Det er i 2019 også målt forholdsvis høye TOC verdier (organisk innhold). Mest sannsynlig skyldes dette at overflatevann fra omkring-liggende myrlendte landområder drenerer inn på området til Årabrot Miljøpark. Myrvann eller vann fra skogbunn vil normalt ha et forholdsvis høyt nivå av TOC og mye høyere enn det en normalt har på en asfaltert plass. For metaller er også konsentrasjonene tilsvarende som for 2018, og det er ikke noe som tilsier at overflatevannet fra Årabrot Miljøpark vil ha negativ påvirkning for vannkvaliteten i sigevannet.

Nærmiljøtiltak

I 2019 ble det loggført 12 dager med lukt på eller ved Toraneset Miljøpark, mens det ble registrert 47 tilfeller i 2018, 41 i 2017, 34 i 2016 og 55 i 2015. De fleste dagene var lukten kortvarig (0.5 – 2 timer) før den var borte igjen. I 3 av tilfellene kom luktutslippene i forbindelse med lasting av restavfall.

I 2019 mottok HIM 10 klager fra naboer nær Toraneset knyttet til lukt. Det var samme antall som i 2018, mens det ble mottatt 21 klager i 2017, 7 klager i 2016 og 22 klager i 2015.  Noen av klagene ble mottatt samme dag, og gjelder dermed samme luktutslipp. Årlig møte med naboer ble gjennomført 09.12.19.

I 2019 ble det gjennomført ulike tiltak knyttet til drift på deponiet og komposteringsanlegget. Også i 2019 er det jobbet mye med kompost i gammelt slamlager, og det meste av denne komposten er nå godkjent. Deponigassanlegget har hatt store driftsproblemer og få dager med ordinær drift, og det ble i januar 2020 sendt søknad til Fylkesmannen i Rogaland om demontere anlegget. Ellers er det gjort en hel del arbeid på deponiet for å forberede avslutting av deponietappen som driftes nå.

Tiltakene som ble igangsatt på komposteringsanlegget i 2017 og 2018 er videreført i 2019. Det er generelt lite fugl observert på og ved anlegget.

HIM har ikke mottatt klager på lukt fra Årabrot Miljøpark.