Note 11 – Pensjoner

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Selskapet har i tillegg pensjonsordninger som omfatter i alt 56 personer. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap.

20192018
Nåverdi av årets pensjonsopptjening3 913 9323 905 319
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen1 435 3501 294 501
Avkastning på pensjonsmidler-1 795 398-1 621 464
Administrasjonskostnader156 627179 868
Arbeidsgiveravgift523 182529 910
Resultatført aktuarielt tap200 334311 038
Resultatført planendring
Netto pensjonskostnad4 434 0274 599 172

 

20192018
Opptjente pensjonsforpliktelser – 31.12.51 197 00854 426 526
Pensjonsmidler (til markedsverdi) – 31.12.43 652 83040 310 735
Netto forpliktelse før arbeidsgiveravgift7 544 17814 115 791
Arbeidsgiveravgift1 063 7291 990 327
Netto forpliktelse inkl. arbeidsgiveravgift- 31.128 607 90716 106 118
Ikke res. ført aktuariell gevinst (tap) ekskl aga-3 275 369-9 939 083
Ikke res. ført aktuariell gevinst (tap) aga-461 827-1 401 411
Ikke resultatført planendringer
Netto pensjonsforpliktelse4 870 7114 765 624
Herav arbeidsgiveravgift601 902588 916

Økonomiske forutsetninger:

20192018
Diskonteringsrente2,30 %2,60 %
Forventet lønnsvekst2,25 %2,75 %
Forventet G-regulering2,00 %2,50 %
Forventet pensjonsregulering1,24 %1,73 %
Forventet avkastning3,80 %4,30 %

 

De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer.

Av pensjonsordningens midler er ca 24 % investert i en verdiversifisert aksjeportefølje, 12 % i eiendom, 28 % i anleggsobligasjoner, 18 % i omløpsobligasjoner og resten i utlån og rentepapirer med høy kredittverdighet.

I konsernet har datterselskapet en innskuddsbasert pensjonsordning hvor årlige innbetalinger dekker selskapets pensjonsforpliktelser.