Note 11 – Pensjoner

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Selskapet har i tillegg pensjonsordninger som omfatter i alt 56 personer. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap.

2019 2018
Nåverdi av årets pensjonsopptjening 3 913 932 3 905 319
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 1 435 350 1 294 501
Avkastning på pensjonsmidler -1 795 398 -1 621 464
Administrasjonskostnader 156 627 179 868
Arbeidsgiveravgift 523 182 529 910
Resultatført aktuarielt tap 200 334 311 038
Resultatført planendring
Netto pensjonskostnad 4 434 027 4 599 172

 

2019 2018
Opptjente pensjonsforpliktelser – 31.12. 51 197 008 54 426 526
Pensjonsmidler (til markedsverdi) – 31.12. 43 652 830 40 310 735
Netto forpliktelse før arbeidsgiveravgift 7 544 178 14 115 791
Arbeidsgiveravgift 1 063 729 1 990 327
Netto forpliktelse inkl. arbeidsgiveravgift- 31.12 8 607 907 16 106 118
Ikke res. ført aktuariell gevinst (tap) ekskl aga -3 275 369 -9 939 083
Ikke res. ført aktuariell gevinst (tap) aga -461 827 -1 401 411
Ikke resultatført planendringer
Netto pensjonsforpliktelse 4 870 711 4 765 624
Herav arbeidsgiveravgift 601 902 588 916

Økonomiske forutsetninger:

2019 2018
Diskonteringsrente 2,30 % 2,60 %
Forventet lønnsvekst 2,25 % 2,75 %
Forventet G-regulering 2,00 % 2,50 %
Forventet pensjonsregulering 1,24 % 1,73 %
Forventet avkastning 3,80 % 4,30 %

 

De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer.

Av pensjonsordningens midler er ca 24 % investert i en verdiversifisert aksjeportefølje, 12 % i eiendom, 28 % i anleggsobligasjoner, 18 % i omløpsobligasjoner og resten i utlån og rentepapirer med høy kredittverdighet.

I konsernet har datterselskapet en innskuddsbasert pensjonsordning hvor årlige innbetalinger dekker selskapets pensjonsforpliktelser.