Note 3 – Godtgjøringer m.m.

Følgende godtgjørelser er kostnadsført:

Morselskap og konsern Styret Daglig leder
Lønn/styrehonorar 265 000 1 019 255
Andre godtgjørelser 24 818
Totale godtgjørelser 265 000 1 044 073

Følgende godtgjørelser er kostnadsført:

Morselskap Konsern
Revisjonshonorar 47 820 89 320
Honorar for annen bistand 49 300 69 300

Spesifikasjon av lønnskostnader:

Morselskap Konsern
2019 2018 2019 2018
Lønn 23 512 856 23 769 781 34 598 492 33 562 485
Refunderte sykepenger -1 008 568 -484 668 -1 406 721 -606 620
Arbeidsgiveravgift 3 359 933 3 431 528 4 245 897 4 317 492
Pensjonskostnader 3 714 369 3 610 992 3 877 393 3 774 016
Godtgjørelse til styret 213 996 201 750 271 996 256 750
Godtgjørelse til representantskapet 0 0 0 0
Andre personalkostnader 1 491 749 1 057 252 1 645 111 1 210 614
Forsikring, gruppeliv, ulykke etc. 236 283 147 984 288 108 199 809
Sum 31 520 618 31 734 619 43 520 276 42 714 546

Pensjonsforpliktelsene for samtlige ansatte i morselskapet er dekket med en kollektiv pensjonsforsikring. Forpliktelsene er balanseførte, se nærmere beskrivelse i note 11.
Datterselskapet har en innskuddsbasert pensjonsordning hvor årlige innbetalinger dekker konsernets pensjonsforpliktelser.
Det har vært 39 heltidsansatte, 1 deltidsansatte og 2 lærlinger i Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS i 2019.
I konsernet har det vært 53 heltidsansatte og 2 deltidsansatte og 2 lærlinger.