Note 5 – Skatt

Årets skattekostnad fordeler seg på:

Morselskap Konsern
2019 2018 2019 2018
Betalbar skatt 116 325 88 768 329 408 207 259
Endring i utsatt skatt 43 835 -76 910 26 797 -87 184
Sum skattekostnad 160 160 11 858 356 205 120 075

Beregning av årets skattegrunnlag:

Morselskap Konsern
2019 2018 2019 2018
Resultat før skattekostnad -1 529 633 70 703 -644 912 545 139
Permanente forskjeller 1 859 133 -125 622 1 865 525 -125 622
Endring i midlertidige forskjeller 199 250 440 232 276 696 481 608
Årets skattegrunnlag 528 750 385 313 1 497 309 901 125
Betalbar skatt på årets resultat 116 325 88 622 329 408 207 259

Oversikt over midlertidige forskjeller:

Morselskap Konsern
2019 2018 2019 2018
Anleggsmidler -2 235 105 -2 434 355 -2 222 191 -2 343 998
22 % utsatt skatt (-skattefordel) -491 723 -535 558 -488 882 -515 679

Morselskapets virksomhet omfatter både kommunalt avfall og næringsavfall. Fra og med 2008 er overskudd for virksomheten som gjelder næringsavfall av skattemyndighetene definert som skattepliktig inntekt.