Note 8 – Langsiktig gjeld

Morselskap og konsern

01.01.2019 Endring31.12.2019
Lån42 801 005-686 66342 114 342
Gjeld knyttet til etterdrift av deponi12 000 000-1 000 00011 000 000
Sum langsiktig gjeld54 801 005-1 686 66353 114 342

Av selskapets lånegjeld forfaller kr 15 625 000 til betaling mer enn 5 år fra utløpet av regnskapsåret.

Selskapet er pålagt etterdrift av deponiet i 30 år, og penger til dette må settes av mens deponiet er i drift. Totalt er det nå avsatt kr 11 mill. til etterdrift, tilsvarende planlagt størrelse på dette. Det foreligger fullstendig plan for avslutning av deponi på Toraneset. Denne planen er oversendt Fylkesmannen for godkjenning.