Note 8 – Langsiktig gjeld

Morselskap og konsern

01.01.2019  Endring 31.12.2019
Lån 42 801 005 -686 663 42 114 342
Gjeld knyttet til etterdrift av deponi 12 000 000 -1 000 000 11 000 000
Sum langsiktig gjeld 54 801 005 -1 686 663 53 114 342

Av selskapets lånegjeld forfaller kr 15 625 000 til betaling mer enn 5 år fra utløpet av regnskapsåret.

Selskapet er pålagt etterdrift av deponiet i 30 år, og penger til dette må settes av mens deponiet er i drift. Totalt er det nå avsatt kr 11 mill. til etterdrift, tilsvarende planlagt størrelse på dette. Det foreligger fullstendig plan for avslutning av deponi på Toraneset. Denne planen er oversendt Fylkesmannen for godkjenning.