Kontantstrømsanalyse

 

Morselskap Konsern 

2018

2019

2019

2018

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
70 703 -1 529 633 Resultat før skattekostnad -644 912 545 139
-531 741 -88 622 Periodens betalte skatt -207 259 -551 393
0 0 Gevinst salg anleggsmidler 0 0
10 457 338 9 232 951 Ordinære av- og nedskrivninger 9 440 951 10 665 338
691 715 105 087 Forskjell kostnadsført pensjon og inn-/utbet. i pensjonsfond 105 087 691 715
-4 830 403 1 031 257 Endring i varelager, kundefordringer og leverandørgjeld 1 514 500 -3 500 393
1 140 360 -3 373 303 Endring i andre tidsavgrensningsposter -2 591 806 2 246 410
6 997 972 5 377 737 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 7 616 561 10 096 816
 Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
0 0 Innbetaling ved salg av varige driftsmidler 0 0
-7 204 776 -6 605 203 Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler -6 605 203 -7 484 776
0 110 217 Innbetaling ved salg av aksjer/andeler i andre foretak 110 217 0
0 0 Utbetaling ved kjøp finansielle driftsmidler 0 0
-115 038 -105 788 Inn-/utbetalinger ved kjøp av andre investeringer -105 788 -115 038
-7 319 814 -6 600 774 Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter -6 600 774 -7 599 814
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
0 7 290 000 Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld 7 290 000 0
-3 017 765 -7 976 663 Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld -7 976 663 -3 017 765
0 0 Inn-/utbetaling ved nedbetaling av kortsiktig gjeld 0 0
0 0 Netto endring kassekreditt 0
0 0 Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld 0 0
0 0 Utbetalinger utbytte 0 0
-3 017 765 -686 663 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -686 663 -3 017 765
-3 339 607 -1 909 700 Netto endring i kontanter 329 124 -520 763
17 459 904 14 120 297 Kontanter og bankinnskudd 1.1. 17 226 416 17 747 179
14 120 297 12 210 597 Kontanter og bankinnskudd 31.12 17 555 540 17 226 416