Resultatregnskap 2019

Morselskap

Konsern

2018

2019

Budsjett 2019

Beskrivelse

Note

2019

2018

Driftsinntekter og driftskostnader
34 131 314 34 736 179 33 645 000 Inntekter Miljøparkene 34 736 179 34 131 314
6 295 936 6 657 391 7 945 000 Slaminntekter 6 657 391 6 295 936
62 007 910 64 508 316 65 305 000 Renovasjonsinntekter 64 508 316 62 007 910
4 164 912 3 522 163 4 660 000 Gjenvunne materialer 3 522 163 4 164 912
1 043 001 2 253 804 290 000 Annen driftsinntekt 2 253 804 1 043 001
107 643 073 111 677 853 111 845 000 Sum driftsinntekter 1 13 111 677 853 107 643 073
48 892 925 50 191 028 53 230 000 Direkte kostnader 30 038 022 30 525 471
31 734 619 31 520 618 32 367 000 Lønnskostnad 3 43 520 276 42 714 546
10 457 338 9 232 951  10 540 062 Avskrivning på varige driftsmidler 6 9 440 951 10 665 338
15 957 333 21 402 801  16 671 500 Annen driftskostnad 28 463 422 22 664 263
107 042 214 112 347 398 112 808 562 Sum driftskostnader 111 462 671 106 569 618
600 859 -669 544 -963 562 Driftsresultat 215 183 1 073 456
Finansinntekter og finanskostnader
646 391 578 890 620 000 Renteinntekt 581 449 648 281
 0 0  0 Annen finansinntekt 0 0
0 0  0 Nedskrivning finansielle anleggsmidler 0 0
-716 520 -896 357  -900 000 Rentekostnad -898 825 -716 520
-460 027 -542 622 -610 000 Annen finanskostnad -542 719 -460 078
-530 156 -860 089 -890 000 Netto finansresultat -860 095 -528 317
70 703 -1 529 633 -1 853 562 Ordinært resultat før skattekostnad -644 912 545 139
-11 858 -160 160 -215 450  Skattekostnad på ordinært resultat 5 -356 205 -120 075
58 845 -1 689 793 -2 069 012 Årets resultat 7 -1 001 117 425 064
Anvendelse av årsresultatet
0 0 Avsatt utbytte 0 0
0 0 Minoritetsandel av årets resultat 0 0
58 84 -1 689 793 -2 069 012 Annen egenkapital/Konsernets fond -1 001 117 425 064
58 845 -1 689 793 -2 069 012 Sum anvendelse 7 -1 001 117 425 064