Resultatregnskap 2020

Morselskap

Konsern

2019

2020

Budsjett 2020

Beskrivelse

Note

2020

2019

Driftsinntekter og driftskostnader
34 736 179 35 285 756 33 125 000 Inntekter Miljøparkene 35 285 756 34 736 179
6 657 391 6 927 357 8 613 000 Slaminntekter 6 927 357 6 657 391
64 508 316 67 873 034 67 160 000 Renovasjonsinntekter 67 873 034 64 508 316
3 522 163 3 552 331 4 040 000 Gjenvunne materialer 3 552 331 3 522 163
2 253 804 799 059 290 000 Annen driftsinntekt 799 059 2 253 804
111 677 853 114 437 537 113 228 000 Sum driftsinntekter 1 13 114 437 537 111 677 853
50 191 028 57 130 859 56 969 500 Direkte kostnader 35 410 647 30 038 022
31 520 618 30 999 137 33 537 000 Lønnskostnad 3 43 717 389 43 520 276
9 232 951 11 129 134  11 352 800 Avskrivning på varige driftsmidler 6 11 337 134 9 440 951
21 402 801 16 486 266  15 319 000 Annen driftskostnad 24 433 978 28 463 422
112 347 398 115 745 396 117 178 300 Sum driftskostnader 114 899 148 111 462 671
-669 544 -1 307 859 -3 950 300 Driftsresultat -461 611 215 183
Finansinntekter og finanskostnader
578 890 625 198 635 000 Renteinntekt 625 198 581 449
 0 0  0 Annen finansinntekt 1 548 0
0 0  0 Nedskrivning finansielle anleggsmidler 0 0
-896 357 -630 364  -1 112 927 Rentekostnad -631 243 -898 825
-542 622 -301 554 -358 100 Annen finanskostnad -301 792 -542 719
-860 089 -306 720 -836 027 Netto finansresultat -306 289 -860 095
-1 529 633 -1 614 579 -4 786 327 Ordinært resultat før skattekostnad -767 900 -644 912
-160 160 0 0  Skattekostnad på ordinært resultat 5 -186 455 -356 205
-1 689 793 -1 614 579 -4 786 327 Årets resultat 7 -954 355 -1 001 117
Anvendelse av årsresultatet
0 0 Avsatt utbytte 0 0
0 0 Minoritetsandel av årets resultat 0 0
-1 689 793 -1 614 579 – 4 786 327 Annen egenkapital/Konsernets fond -954 355 -1 001 117
-1 689 793 -1 614 579 -4 786 327 Sum anvendelse 7 -954 355 -1 001 117