Redegjørelse for årsregnskapet

Her følger en oversikt over regnskapsmessige forhold.

Driftsinntekter

Selskapet hadde i 2019 en samlet driftsinntekt på 111,7 mill kr. Inntekten er noe høyere enn i 2018, og dette skyldes i all hovedsak at både renovasjons- og slamgebyret ble økt med 4 %.

Driftskostnader

Driftskostnadene for 2019 var totalt på 112,3 mill. kr. Kostnadene er ca 5 mill kr høyere enn i 2018. Hovedårsaken til dette er arbeid i tilknytning til avslutting av deponietappe 1 og utbedring av sigevanns- og deponigassanlegg.

Netto finanskostnader

Netto finanskostnader var på 860 000 kr, noe som er 30 000 kr under budsjett. Dette skyldes god likviditet og fortsatt gunstig renteutvikling.

Resultat

Ordinært resultat for selskapet ble et underskudd på 1,53 mill kr mot budsjettert underskudd på 1,85 mill kr. Underskuddet på renovasjon ble noe lavere enn budsjettert, mens overskuddet på slam og næring ble hhv noe høyere og noe lavere. Det ble f.eks. levert mindre smitte- og risikoavfall fra næringskunder i 2019 enn i 2018.

Kontantstrømmer

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var på 5,4 mill kr.

De samlede investeringene i anlegg, maskiner og utstyr i 2019 var på 6,6 mill kr og er finansiert delvis via drift og delvis via låneopptak.

Selskapets likvidbeholdning pr 31.12.2019 var på 12,2 mill kr.

Balanse

Eiendelene i selskapet var på totalt 93,6 mill kr. Langsiktig bankgjeld var på 42,1 mill kr og egenkapitalen utgjør 21,6 mill kr. Egenkapitalen er hovedsakelig bundne midler og er et uttrykk for verdiene i selskapet (eiendeler minus gjeld). Det er et mål for styret å opparbeide solid egenkapital. Likviditeten har vært god.

I tillegg har selskapet intern gjeld på 11 mill kr som er reservert til avslutting og etterdrift av deponiet på Toraneset miljøpark. Det er denne perioden benyttet 1 mill kr for avslutning av deponietappe 1. Resterende avsetning skal dekke gjenstående avslutning og etterdrift i 30 år av deponietappen.

Finansiell risiko

HIM er lite eksponert for finansiell risiko. Inntekter og utgifter er i norske kroner og selskapet er i svært liten grad eksponert for valutarisiko. Selskapet er eksponert for endringer i rentenivået, da selskapets gjeld har hovedsakelig flytende rente. Videre kan endringer i rentenivået påvirke investerings­mulighetene i fremtidige perioder. Risikoen blir likevel vurdert til å være relativt lav. Selskapet gjør for tiden ikke bruk av finansielle instrumenter for å redusere finansiell risiko. Risikoen for tap på fordringer er vurdert som lav.