Arbeidsmiljø

Selskapet har som målsetting å ta vare på helsa til de ansatte, både fysisk og mentalt. HIM har avtale med Aktimed AS og det utarbeides årlig en samarbeidsplan. I 2019 ble det gjennomført medarbeiderundersøkelse på våren i samarbeid med bedriftshelsetjenesten og helseundersøkelse for alle ansatte på høsten.

Som et helsefremmende tiltak har bedriften en ordning der det gis økonomisk støtte knyttet til trening og aktivitet. Det utføres vernerunder på miljøparkene hver mnd. og det ble avholdt fire personalmøter i løpet av året der HMS og avvik alltid er på agendaen. HIM er ellers IA-bedrift og har inngått samarbeidsavtale med Kreftomsorg Rogaland. 

HIM har følgende mål knyttet til arbeidsmiljø:

  • HIM skal fortsette å være en IA-bedrift
  • Det skal utarbeides årlig samarbeidsplan med bedriftshelsetjenesten
  • De ansatte skal ha tilbud om helseundersøkelse hvert 2. år
  • Det skal gjennomføres ergonomiundersøkelser min. hvert 3. år
  • Sykefravær < 1,5 % for korttidsfravær og < 4 % totalt sett
  • HIM skal ikke ha fraværsskader

De siste årene har korttidsfraværet vært svært lavt, med kun 0,52 % i 2019. Måloppnåelse knyttet til korttidsfravær mindre enn 1,5 % er dermed oppnådd. Når det gjelder målsetting om < 4 % totalt sett er dette målet ikke oppnådd i 2019. Dette skyldes i stor grad flere lange sykefravær.

År Totalt % Korttidsfravær Langtidsfravær
2019 6,86 0,52 6,34
2018 4,36 0,75 3,61
2017 4,70 0,70 4,00
2016 5,85 0,71 5,14
2015 6,06 0,74 5,33
2014 4,48 1,16 3,32

Det ble registrert en personskade i 2019 som medførte fravær fra arbeid, og målsettingen om ingen fraværsskader ble dermed ikke oppnådd. Skaden skjedde ved flytting av vinduer, og vedkommende som skadet seg fikk en kuttskade i en hånd.