Slamtømming

HIM har ansvaret for tømming av over 6.000 private slamanlegg, samt for tømming av store kommunale slamavskillere i HIM kommunene. Anleggene tømmes etter ulik tømmefrekvens, f.eks. blir slamavskillere for boliger tømt annet hvert år. I løpet av 2019 utførte HIM 3.464 tømminger. Av disse tømmingene var det 32 nødtømminger (tømming innen 24 timer) og 98 ekstratømminger.

Det er JTR gruppen AS som utfører tømmingene på vegne av HIM. Hver slambil er utstyrt med et praktisk feltverktøy (Ipad) som viser hvor anleggene ligger og som gir sjåføren god informasjon om ordrer og anlegg. Etter tømming kvitteres ordrene ut via Ipaden og eventuelle merknader noteres. Det er innført rutine på å ta bilder ved tømmingene, slik at det foreligger dokumentasjon på at anlegget er tømt. Dersom det blir registrert avvik på anlegg i forbindelse med tømming, følges disse opp enten av HIM eller kommunen utfra hvilken type avvik det dreier seg om.

Analyseprøver
Det blir tatt periodiske analyseprøver fra store tanker ved slamtømminger. Analysene sikrer at innholdet ikke overstiger grenseverdier for innhold av tungmetaller ettersom slammet inngår i kompostprodukter.

Slamgebyr
Gebyret som privatpersoner betaler for slamtømminger ble justert opp med 4% fra 2019 til 2020. Justeringen bidrar til nødvendig inndekning av forventet kostnadsøkning. Det årlige gebyret som betales for bolig med standard slamavskiller var i 2019 kr 1.164,- inkl. mva. Disse tankene tømmes hvert 2. år.