Balanse

 

 

Morselskap Konsern

2018

2019

Note

2019

2018

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Immaterielle eiendeler:
535 558 491 723 Utsatt skattefordel 5 488 882 515 679
535 558 491 723 Sum immaterielle eiendeler 488 882 515 679
 Varige driftsmidler:
41 804 981 39 400 744 Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 39 568 744 42 028 981
27 607 885 27 384 374 Maskiner og anlegg 27 789 707 28 165 218
0 0 Driftsløsøre, inventar og utstyr 0 0
69 412 866 66 785 118 Sum varige driftsmidler 6 10 67 358 451 70 194 199
 Finansielle anleggsmidler:
50 000 50 000 Aksjer i datterselskap 4 0 0
955 993 951 564 Investeringer i aksjer og andeler 4 951 564 955 993
2 000 000 2 000 000 Lån til selskap i samme konsern 12 0 0
3 005 993 3 001 564 Sum finansielle anleggsmidler 951 564 955 993
72 954 417 70 278 405 Sum anleggsmidler 68 798 897 71 665 871
 OMLØPSMIDLER
1 115 588 783 022 Varebeholdning 783 022 1 115 588
Fordringer:
5 880 854 6 519 099 Kundefordringer 2 6 519 099 5 880 854
2 261 796 3 813 915 Andre fordringer 12 2 394 074 1 510 958
8 142 650 10 333 014 Sum fordringer 8 913 173 7 391 812
14 120 297 12 210 597 Kontanter og bankinnskudd 9 17 555 540 17 226 416
23 378 535 23 326 633 Sum omløpsmidler 27 251 735 25 733 816
96 332 953 93 605 039 SUM EIENDELER 96 050 632 97 399 687

 

Morselskap Konsern

2018

2019

Note

2019

2018

EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital:
175 800 175 800 Selskapskapital 7 175 800 175 800
175 800 175 800 Sum innskutt egenkapital 175 800 175 800
Opptjent egenkapital
21 908 641 20 218 848 Annen egenkapital, majoritetsdel 21 437 410 22 438 528
0 0 Annen egenkapital, minoritetsdel 0 0
21 908 641 20 218 848 Sum opptjent egenkapital 21 437 410 22 438 528
22 084 441 20 394 648 Sum egenkapital 7 21 613 210 22 614 328
 GJELD
 Avsetning for forpliktelser:
4 765 624 4 870 711 Pensjonsforpliktelser 11 4 870 711 4 765 624
0 0 Utsatt skatt 5 0 0
12 000 000 11 000 000 Andre avsetninger for forpliktelser 8 11 000 000 12 000 000
16 765 624 15 870 711 Sum avsetning for forpliktelser 15 870 711 16 765 624
Langsiktig gjeld:
42 801 005 42 114 342 Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner 8 42 114 342 42 801 005
42 801 005 42 114 342 Sum langsiktig gjeld 42 114 342 42 801 005
Kortsiktig gjeld:
0 0 Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0
8 828 183 10 165 119 Leverandørgjeld 9 107 680 7 287 501
88 622 116 325 Betalbar skatt 5 329 408 207 259
2 105 868 2 016 253 Skyldig offentlige avgifter 3 104 894 3 166 800
3 659 210 2 927 641 Annen kortsiktig gjeld 3 910 388 4 557 171
14 681 883 15 225 338 Sum kortsiktig gjeld 16 452 370 15 218 731
74 248 512 73 210 391 Sum gjeld 74 437 423 74 785 360
96 332 953 93 605 039 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 96 050 632 97 399 687