Balanse

 

 

Morselskap Konsern

2019

2020

Note

2020

2019

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Immaterielle eiendeler:
491 723 470 127 Utsatt skattefordel 5 490 442 488 882
491 723 470 127 Sum immaterielle eiendeler 490 442 488 882
 Varige driftsmidler:
29 400 744 34 373 725 Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 34 485 725 39 568 744
27 384 374 32 853 856 Maskiner og anlegg 33 107 189 27 789 707
0 0 Driftsløsøre, inventar og utstyr 0 0
66 785 118 67 227 581 Sum varige driftsmidler 6 10 67 592 914 67 358 451
 Finansielle anleggsmidler:
50 000 50 000 Aksjer i datterselskap 4 0 0
951 564 1 055 049 Investeringer i aksjer og andeler 4 1 055 049 951 564
2 000 000 0 Lån til selskap i samme konsern 12 0 0
3 001 564 1 105 049 Sum finansielle anleggsmidler 1 055 049 951 564
70 278 405 68 802 757 Sum anleggsmidler 69 138 405 58 798 897
 OMLØPSMIDLER
783 022 84 360 Varebeholdning 84 360 783 022
Fordringer:
6 519 099 5 655 879 Kundefordringer 2 5 655 879 6 519 099
3 813 915 3 963 033 Andre fordringer 12 3 741 159 2 394 074
10 333 014 9 618 912 Sum fordringer 9 397 038 8 913 173
12 210 597 27 509 765 Kontanter og bankinnskudd 9 17 555 540 17 555 540
23 326 633 37 213 037 Sum omløpsmidler 31 487 929 27 251 735
93 605 039 106 015 794 SUM EIENDELER 110 107 732 96 050 632

 

Morselskap Konsern

2019

2020

Note

2020

2018

EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital:
175 800 175 800 Selskapskapital 7 175 800 175 800
175 800 175 800 Sum innskutt egenkapital 175 800 175 800
Opptjent egenkapital
20 218 848 18 604 270 Annen egenkapital, majoritetsdel 20 483 056 21 437 410
0 0 Annen egenkapital, minoritetsdel 0 0
20 218 848 18 604 270 Sum opptjent egenkapital 20 483 056 21 437 410
20 394 648 18 780 070 Sum egenkapital 7 20 658 856 21 613 210
 GJELD
 Avsetning for forpliktelser:
4 870 711 5 065 780 Pensjonsforpliktelser 11 5 065 780 4 870 711
0 0 Utsatt skatt 5 0 0
11 000 000 9 500 000 Andre avsetninger for forpliktelser 8 9 500 000 11 000 000
15 870 711 14 565 780 Sum avsetning for forpliktelser 14 565 780 15 870 711
Langsiktig gjeld:
42 114 342 48 954 503 Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner 8 48 954 503 42 114 342
42 114 342 48 954 503 Sum langsiktig gjeld 48 954 503 42 114 342
Kortsiktig gjeld:
0 0 Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0
10 165 119 18 538 862 Leverandørgjeld 18 577 802 9 107 680
116 325 0 Betalbar skatt 5 188 016 329 408
2 016 253 2 150 417 Skyldig offentlige avgifter 3 078 744 3 104 894
2 927 641 3 026 161 Annen kortsiktig gjeld 4 084 031 3 910 388
15 225 338 23 715 441 Sum kortsiktig gjeld 25 928 593 16 452 370
73 210 391 87 235 724 Sum gjeld 89 448 876 74 437 423
93 605 039 106 015 794 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 110 107 732 96 050 632