Scroll ned ...

Haugaland Interkommunale Miljøverk

Haugaland Interkommunale Miljøverk (HIM) er et interkommunalt selskap og ble etablert i 2007 av eierkommunene Bokn, Etne, Haugesund, Tysvær og Vindafjord

Vårt mål er å sørge for at alle innbyggerne i HIM kommunene har brukervennlige løsninger for sortering av avfall og moderne miljøparker for levering av avfall. HIM jobber for å redusere den totale avfallsmengden, tilby gode sorteringsordninger, øke fokuset på gjenbruk, skape ressurser av avfallet som samles inn og ta forsvarlig hånd om restavfallet.

Les mer

Aktuell kommentar

I 2019 har HIM hatt en del fokus internt og jobbet mye med Lean og det er satt i gang en rekke forbedringsprosjekter og tavlemøter. Innspill etter strategiplan, medarbeiderundersøkelse og Lean-prosjekter har i tillegg bidratt til jobbing med justering og endring av organisasjonen som vil få virkning fra 2020.

Les mer

Årsmelding 2019

Virksomhetens art og hvordan den drives

Haugaland Interkommunale Miljøverk (HIM) er et interkommunalt selskap eid av kommunene Bokn, Etne, Haugesund, Tysvær og Vindafjord. Selskapet er opprettet for å utføre oppgaver tilknyttet renovasjon, slam og gjenvinning for disse kommunene. Selskapet har hovedkontor i Vindafjord kommune.

HIM utfører i dag alle renovasjons- og slamtjenestene for eierkommunene. I tillegg tilbyr selskapet renovasjonstjenester til næringslivet i Nord Rogaland.

Videre drift

Regnskap og balanse er satt opp i samsvar med krav i regnskapsloven. Etter styrets mening viser de økonomiske resultatene at forutsetningen for å drive videre er til stede.

Redegjørelse for årsregnskapet

Her følger en oversikt over regnskapsmessige forhold.

Arbeidsmiljø

Selskapet har som målsetting å ta vare på helsa til de ansatte, både fysisk og mentalt. HIM har avtale med Aktimed AS og det utarbeides årlig en samarbeidsplan. I 2019 ble det gjennomført medarbeiderundersøkelse på våren i samarbeid med bedriftshelsetjenesten og helseundersøkelse for alle ansatte på høsten.

Likestilling

HIM har som mål å være en arbeidsplass preget av mangfold der det råder full likestilling og det skal ikke forekomme diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller alder.

Ytre miljø

HIM tar prøver av sigevann og grunnvann på Toraneset Miljøpark i tråd med utslippstillatelse. I tillegg tar HIM prøver av overvann fra avfallsmottak/ hage kompostering på Årabrot Miljøpark i henhold til tillatelse. Haugesund kommune har ansvar for miljøundersøkelser knyttet til deponiovervåkingen ved Årabrot Miljøpark beskrevet i tillatelse fra Fylkesmannen.

Framtiden

Nasjonale- og EU-mål for materialgjenvinning er hhv 55 %, 60 % og 65 % frem mot 2025, 2030 og 2035. EU har også varslet offensive målsettinger for tekstiler i aksjonsplanen for Sirkulærøkonomi 2.0 og har besluttet at det skal innføres krav til innsamling av tekstiler innen utgangen av 2025.

Styret i HIM IKS 2019

Foran fra venstre: Sarah Marie Ness Haaland (styremedlem), Monika Lindanger (styremedlem), Gerd Bogny Rossebø (styremedlem ansatte) og Trond Kampen (observatør ansatte fom juli 2019).
Bak fra venstre: Jo Inge Hagland (styremedlem), Jarle Utne Reitan (styremedlem), Arild Karlsen (styreleder), Gro Staveland (adm. dir.), Johanne Halvorsen Øveraas (nestleder) og Ann Jeanette Olaussen (styremedlem)
Foran fra venstre: Sarah Marie Ness Haaland (styremedlem), Monika Lindanger (styremedlem), Gerd Bogny Rossebø (styremedlem ansatte) og Trond Kampen (observatør ansatte fom juli 2019). Bak fra venstre: Jo Inge Hagland (styremedlem), Jarle Utne Reitan (styremedlem), Arild Karlsen (styreleder), Gro Staveland (adm. dir.), Johanne Halvorsen Øveraas (nestleder) og Ann Jeanette Olaussen (styremedlem)

Haugesund 27. april 2020

Arild Karlsen
Styreleder
Arild Karlsen
Styreleder
Johanne Halvorsen Øveraas
Nestleder
Johanne Halvorsen Øveraas
Nestleder
Jo Inge Hagland
Styremedlem
Jo Inge Hagland
Styremedlem
Ann Jeanette Sunde
Styremedlem
Ann Jeanette Sunde
Styremedlem
Jarle Utne Reitan
Styremedlem
Jarle Utne Reitan
Styremedlem
Monika Lindanger
Styremedlem
Monika Lindanger
Styremedlem
Sarah Marie Ness Haaland
Styremedlem
Sarah Marie Ness Haaland
Styremedlem
Gerd Borgny Rossebø
Ansattes representant
Gerd Borgny Rossebø
Ansattes representant
Gro Staveland
Administrerende direktør
Gro Staveland
Administrerende direktør

Regnskap 2019

Resultatregnskap, Balanse, Kontantstrømanalyse og Noter til årsregnskapet.

Resultatregnskap 2019

Morselskap

Konsern

2018

2019

Budsjett 2019

Beskrivelse

Note

2019

2018

Driftsinntekter og driftskostnader
34 131 314 34 736 179 33 645 000 Inntekter Miljøparkene 34 736 179 34 131 314
6 295 936 6 657 391 7 945 000 Slaminntekter 6 657 391 6 295 936
62 007 910 64 508 316 65 305 000 Renovasjonsinntekter 64 508 316 62 007 910
4 164 912 3 522 163 4 660 000 Gjenvunne materialer 3 522 163 4 164 912
1 043 001 2 253 804 290 000 Annen driftsinntekt 2 253 804 1 043 001
107 643 073 111 677 853 111 845 000 Sum driftsinntekter 1 13 111 677 853 107 643 073
48 892 925 50 191 028 53 230 000 Direkte kostnader 30 038 022 30 525 471
31 734 619 31 520 618 32 367 000 Lønnskostnad 3 43 520 276 42 714 546
10 457 338 9 232 951  10 540 062 Avskrivning på varige driftsmidler 6 9 440 951 10 665 338
15 957 333 21 402 801  16 671 500 Annen driftskostnad 28 463 422 22 664 263
107 042 214 112 347 398 112 808 562 Sum driftskostnader 111 462 671 106 569 618
600 859 -669 544 -963 562 Driftsresultat 215 183 1 073 456
Finansinntekter og finanskostnader
646 391 578 890 620 000 Renteinntekt 581 449 648 281
 0 0  0 Annen finansinntekt 0 0
0 0  0 Nedskrivning finansielle anleggsmidler 0 0
-716 520 -896 357  -900 000 Rentekostnad -898 825 -716 520
-460 027 -542 622 -610 000 Annen finanskostnad -542 719 -460 078
-530 156 -860 089 -890 000 Netto finansresultat -860 095 -528 317
70 703 -1 529 633 -1 853 562 Ordinært resultat før skattekostnad -644 912 545 139
-11 858 -160 160 -215 450  Skattekostnad på ordinært resultat 5 -356 205 -120 075
58 845 -1 689 793 -2 069 012 Årets resultat 7 -1 001 117 425 064
Anvendelse av årsresultatet
0 0 Avsatt utbytte 0 0
0 0 Minoritetsandel av årets resultat 0 0
58 84 -1 689 793 -2 069 012 Annen egenkapital/Konsernets fond -1 001 117 425 064
58 845 -1 689 793 -2 069 012 Sum anvendelse 7 -1 001 117 425 064

 

Balanse

 

 

Morselskap Konsern

2018

2019

Note

2019

2018

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Immaterielle eiendeler:
535 558 491 723 Utsatt skattefordel 5 488 882 515 679
535 558 491 723 Sum immaterielle eiendeler 488 882 515 679
 Varige driftsmidler:
41 804 981 39 400 744 Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 39 568 744 42 028 981
27 607 885 27 384 374 Maskiner og anlegg 27 789 707 28 165 218
0 0 Driftsløsøre, inventar og utstyr 0 0
69 412 866 66 785 118 Sum varige driftsmidler 6 10 67 358 451 70 194 199
 Finansielle anleggsmidler:
50 000 50 000 Aksjer i datterselskap 4 0 0
955 993 951 564 Investeringer i aksjer og andeler 4 951 564 955 993
2 000 000 2 000 000 Lån til selskap i samme konsern 12 0 0
3 005 993 3 001 564 Sum finansielle anleggsmidler 951 564 955 993
72 954 417 70 278 405 Sum anleggsmidler 68 798 897 71 665 871
 OMLØPSMIDLER
1 115 588 783 022 Varebeholdning 783 022 1 115 588
Fordringer:
5 880 854 6 519 099 Kundefordringer 2 6 519 099 5 880 854
2 261 796 3 813 915 Andre fordringer 12 2 394 074 1 510 958
8 142 650 10 333 014 Sum fordringer 8 913 173 7 391 812
14 120 297 12 210 597 Kontanter og bankinnskudd 9 17 555 540 17 226 416
23 378 535 23 326 633 Sum omløpsmidler 27 251 735 25 733 816
96 332 953 93 605 039 SUM EIENDELER 96 050 632 97 399 687

 

Morselskap Konsern

2018

2019

Note

2019

2018

EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital:
175 800 175 800 Selskapskapital 7 175 800 175 800
175 800 175 800 Sum innskutt egenkapital 175 800 175 800
Opptjent egenkapital
21 908 641 20 218 848 Annen egenkapital, majoritetsdel 21 437 410 22 438 528
0 0 Annen egenkapital, minoritetsdel 0 0
21 908 641 20 218 848 Sum opptjent egenkapital 21 437 410 22 438 528
22 084 441 20 394 648 Sum egenkapital 7 21 613 210 22 614 328
 GJELD
 Avsetning for forpliktelser:
4 765 624 4 870 711 Pensjonsforpliktelser 11 4 870 711 4 765 624
0 0 Utsatt skatt 5 0 0
12 000 000 11 000 000 Andre avsetninger for forpliktelser 8 11 000 000 12 000 000
16 765 624 15 870 711 Sum avsetning for forpliktelser 15 870 711 16 765 624
Langsiktig gjeld:
42 801 005 42 114 342 Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner 8 42 114 342 42 801 005
42 801 005 42 114 342 Sum langsiktig gjeld 42 114 342 42 801 005
Kortsiktig gjeld:
0 0 Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0
8 828 183 10 165 119 Leverandørgjeld 9 107 680 7 287 501
88 622 116 325 Betalbar skatt 5 329 408 207 259
2 105 868 2 016 253 Skyldig offentlige avgifter 3 104 894 3 166 800
3 659 210 2 927 641 Annen kortsiktig gjeld 3 910 388 4 557 171
14 681 883 15 225 338 Sum kortsiktig gjeld 16 452 370 15 218 731
74 248 512 73 210 391 Sum gjeld 74 437 423 74 785 360
96 332 953 93 605 039 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 96 050 632 97 399 687

Toraneset 27. april 2020

Arild Karlsen
Styreleder
Arild Karlsen
Styreleder
Johanne Halvorsen Øveraas
Nestleder
Johanne Halvorsen Øveraas
Nestleder
Jo Inge Hagland
Styremedlem
Jo Inge Hagland
Styremedlem
Ann Jeanette Sunde
Styremedlem
Ann Jeanette Sunde
Styremedlem
Jarle Utne Reitan
Styremedlem
Jarle Utne Reitan
Styremedlem
Monika Lindanger
Styremedlem
Monika Lindanger
Styremedlem
Sarah Marie Ness Haaland
Styremedlem
Sarah Marie Ness Haaland
Styremedlem
Gerd Borgny Rossebø
Ansattes representant
Gerd Borgny Rossebø
Ansattes representant
Gro Staveland
Administrerende direktør
Gro Staveland
Administrerende direktør

Kontantstrømsanalyse

 

Morselskap Konsern 

2018

2019

2019

2018

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
70 703 -1 529 633 Resultat før skattekostnad -644 912 545 139
-531 741 -88 622 Periodens betalte skatt -207 259 -551 393
0 0 Gevinst salg anleggsmidler 0 0
10 457 338 9 232 951 Ordinære av- og nedskrivninger 9 440 951 10 665 338
691 715 105 087 Forskjell kostnadsført pensjon og inn-/utbet. i pensjonsfond 105 087 691 715
-4 830 403 1 031 257 Endring i varelager, kundefordringer og leverandørgjeld 1 514 500 -3 500 393
1 140 360 -3 373 303 Endring i andre tidsavgrensningsposter -2 591 806 2 246 410
6 997 972 5 377 737 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 7 616 561 10 096 816
 Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
0 0 Innbetaling ved salg av varige driftsmidler 0 0
-7 204 776 -6 605 203 Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler -6 605 203 -7 484 776
0 110 217 Innbetaling ved salg av aksjer/andeler i andre foretak 110 217 0
0 0 Utbetaling ved kjøp finansielle driftsmidler 0 0
-115 038 -105 788 Inn-/utbetalinger ved kjøp av andre investeringer -105 788 -115 038
-7 319 814 -6 600 774 Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter -6 600 774 -7 599 814
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
0 7 290 000 Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld 7 290 000 0
-3 017 765 -7 976 663 Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld -7 976 663 -3 017 765
0 0 Inn-/utbetaling ved nedbetaling av kortsiktig gjeld 0 0
0 0 Netto endring kassekreditt 0
0 0 Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld 0 0
0 0 Utbetalinger utbytte 0 0
-3 017 765 -686 663 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -686 663 -3 017 765
-3 339 607 -1 909 700 Netto endring i kontanter 329 124 -520 763
17 459 904 14 120 297 Kontanter og bankinnskudd 1.1. 17 226 416 17 747 179
14 120 297 12 210 597 Kontanter og bankinnskudd 31.12 17 555 540 17 226 416

Organisasjon 2019

HIM hadde ved inngangen til 2020 totalt 40 faste stillinger inkl. to lærlinger i gjenvinningsfaget og en midlertidig stilling på kundesenteret. Stillingen på kundesenteret skal lyses ut som fast stilling våren 2020. Våren 2019 gikk økonomileder Knut Arvid Hagenberg av med pensjon, og hans etterfølger Trond Kampen startet i sin stilling som økonomi- og administrasjonsleder 01.02.19. Det har ellers ikke vært endringer i ledergruppa i 2019.

Organisasjonskart for HIM IKS

Representantskap

Følgende representantskap er valgt for perioden 2015-2019 med Sigmund Lier som leder og Gudrun Caspersen som nestleder

Styret

I mai 2018 valgte representantskapet i HIM nytt styre for perioden 2018-2020

Forbedringsarbeid og LEAN

HIM bruker LEAN som et verktøy i forbedringsarbeidet

Les mer

HMS og kvalitetsarbeid

HIMs mål er null skader på personell og utstyr. Dette skal oppnås ved å arbeide systematisk med å forebygge skader og arbeidsrelaterte sykdommer. Ansatte får tilbud om kurser, det gjennomføres vernerunder og det avholdes flere beredskapsøvelser årlig på alle anleggene.

 

 

 

Miljøfyrtårn

Renovasjon og slam

Renovasjon

HIM Transport AS fortsetter innsamling av avfall. Styret i HIM IKS bestemte i 2019 at innsamling av avfall fortsetter i egen-regi med HIM Transport AS. HIM Transport AS ble opprettet i september 2017 etter konkursen i RenoNorden, og skulle i første omgang utføre innsamling av avfall i en periode på to år.

Klager på manglende tømming

Moderne avfallsløsninger

Stadig flere utbyggere velger nedgravde avfallsløsninger

Slamtømming

HIM har ansvaret for tømming av over 6.000 private slamanlegg, samt for tømming av store kommunale slamavskillere i HIM kommunene. Anleggene tømmes etter ulik tømmefrekvens, f.eks. blir slamavskillere for boliger tømt annet hvert år. I løpet av 2019 utførte HIM 3.464 tømminger. Av disse tømmingene var det 32 nødtømminger (tømming innen 24 timer) og 98 ekstratømminger.

Fritak fra avgift kan innvilges etter søknad

HIM får hver termin inn flere hundre søknader om fritak fra slam- og renovasjonsavgift

Miljøparkene

Det er mange som bruker miljøparkene våre, og antall betalende husholdningskunder var omtrent 53 400 i 2019. HIMs miljøparker på Toraneset og Årabrot har åpent alle dager utenom søndag, begge parkene er åpne for husholdnings- og næringskunder. Etne miljøstasjon har åpent mandag og onsdag og enkelte lørdager om våren, i Etne er det bare åpent for husholdningskunder.

Etne miljøstasjon
Toraneset miljøpark
Årabrot miljøpark

Kommunikasjon og holdningsskapende arbeid

HIM ønsker å bidra sammen med innbyggerne i eierkommunene våre til et bedre miljø

HIM har fokus på informasjon til innbyggerne om avfallshåndtering, sorteringsordninger og tjenester vi tilbyr. Vi ønsker også å motivere og være en pådriver for å gjøre kundene våre mer miljøvennlige gjennom holdningsskapende arbeid.

Les mer

Holdningsskapende arbeid

Støtte til lokale miljørelaterte aktiviteter

Herreløst avfall

HIM er opptatt av at naturen vår skal være rein og frisk, og vi støtter tiltak som engasjerer og motiverer innbyggerne til å rydde herreløst avfall.

HIM-nytt og HIM hyttefolk

Gjenbruk

HIMs mål er å gi innbyggerne et gjenbrukstilbud

HIM jobber sammen med innbyggerne i våre kommuner for et bedre miljø, vi har fokus på avfallsreduksjon og vi oppfordrer til gjenbruk.

Les mer

Avfall og tall

Den gode trenden fra 2018 fortsetter og totalt er det en reduksjon i avfallsmengder i 2019. Avfall som gjenvinnes er stabilt og gjenbruksandelen har økt.

Totalt antall tonn fra husholdning
Kg avfall produsert per innbygger
% materialgjenvinning
Totalt antall tonn fra næring

Avfall som hentes hjemme

Avfall som leveres til miljøparkene

Hva skjer med avfallet?

Mat komposteres og blir til jord, papp/papir gjenvinnes og blir til ny papp og papir, plast-, glass- og metallemballasje blir til nye produkter, restavfall blir til energi.

HIM Næring

HIM tilbyr henteordninger for næringslivet tilsvarende husholdningskunder, i tillegg henter vi andre fraksjoner etter forespørsel. Mange av våre næringskunder leverer i tillegg avfall direkte til miljøparkene.

Henteordninger

Vi har ca 800 kunder med henteavtale på vanlige husholdningsfraksjoner (papp/papir, mat, plast, glass/metall og rest). Henting av smitte- og risikoavfall utgjør en stor del av virksomheten til HIM Næring og antall kunder er økende, i tillegg henter vi farlig avfall hos kunder etter avtale.

Les mer

Annen informasjon

Telefonstatistikk

Gebyrutvikling renovasjon

Selvkostfond

Langsiktig gjeld

Utvikling langsiktig gjeld - beløp i hele 1000 kr