Scroll ned ...

Haugaland Interkommunale Miljøverk

Haugaland Interkommunale Miljøverk (HIM) er et interkommunalt selskap og ble etablert i 2007 av eierkommunene Bokn, Etne, Haugesund, Tysvær og Vindafjord

Vårt mål er å sørge for at alle innbyggerne i HIM kommunene har brukervennlige løsninger for sortering av avfall og moderne miljøparker for levering av avfall. HIM jobber for å redusere den totale avfallsmengden, tilby gode sorteringsordninger, øke fokuset på gjenbruk, skape ressurser av avfallet som samles inn og ta forsvarlig hånd om restavfallet.

Aktuell kommentar

I 2019 har HIM hatt en del fokus internt og jobbet mye med Lean og det er satt i gang en rekke forbedringsprosjekter og tavlemøter. Innspill etter strategiplan, medarbeiderundersøkelse og Lean-prosjekter har i tillegg bidratt til jobbing med justering og endring av organisasjonen som vil få virkning fra 2020.

Årsmelding 2019

Virksomhetens art og hvordan den drives

Haugaland Interkommunale Miljøverk (HIM) er et interkommunalt selskap eid av kommunene Bokn, Etne, Haugesund, Tysvær og Vindafjord. Selskapet er opprettet for å utføre oppgaver tilknyttet renovasjon, slam og gjenvinning for disse kommunene. Selskapet har hovedkontor i Vindafjord kommune.

HIM utfører i dag alle renovasjons- og slamtjenestene for eierkommunene. I tillegg tilbyr selskapet renovasjonstjenester til næringslivet i Nord Rogaland.

Videre drift

Regnskap og balanse er satt opp i samsvar med krav i regnskapsloven. Etter styrets mening viser de økonomiske resultatene at forutsetningen for å drive videre er til stede.

Redegjørelse for årsregnskapet

Her følger en oversikt over regnskapsmessige forhold.

Arbeidsmiljø

Selskapet har som målsetting å ta vare på helsa til de ansatte, både fysisk og mentalt. HIM har avtale med Aktimed AS og det utarbeides årlig en samarbeidsplan. I 2019 ble det gjennomført medarbeiderundersøkelse på våren i samarbeid med bedriftshelsetjenesten og helseundersøkelse for alle ansatte på høsten.

Likestilling

HIM har som mål å være en arbeidsplass preget av mangfold der det råder full likestilling og det skal ikke forekomme diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller alder.

Ytre miljø

HIM tar prøver av sigevann og grunnvann på Toraneset Miljøpark i tråd med utslippstillatelse. I tillegg tar HIM prøver av overvann fra avfallsmottak/ hage kompostering på Årabrot Miljøpark i henhold til tillatelse. Haugesund kommune har ansvar for miljøundersøkelser knyttet til deponiovervåkingen ved Årabrot Miljøpark beskrevet i tillatelse fra Fylkesmannen.

Framtiden

Nasjonale- og EU-mål for materialgjenvinning er hhv 55 %, 60 % og 65 % frem mot 2025, 2030 og 2035. EU har også varslet offensive målsettinger for tekstiler i aksjonsplanen for Sirkulærøkonomi 2.0 og har besluttet at det skal innføres krav til innsamling av tekstiler innen utgangen av 2025.

Styret i HIM IKS 2019

Foran fra venstre: Sarah Marie Ness Haaland (styremedlem), Monika Lindanger (styremedlem), Gerd Bogny Rossebø (styremedlem ansatte) og Trond Kampen (observatør ansatte fom juli 2019). Bak fra venstre: Jo Inge Hagland (styremedlem), Jarle Utne Reitan (styremedlem), Arild Karlsen (styreleder), Gro Staveland (adm. dir.), Johanne Halvorsen Øveraas (nestleder) og Ann Jeanette Olaussen (styremedlem)
Foran fra venstre: Sarah Marie Ness Haaland (styremedlem), Monika Lindanger (styremedlem), Gerd Bogny Rossebø (styremedlem ansatte) og Trond Kampen (observatør ansatte fom juli 2019). Bak fra venstre: Jo Inge Hagland (styremedlem), Jarle Utne Reitan (styremedlem), Arild Karlsen (styreleder), Gro Staveland (adm. dir.), Johanne Halvorsen Øveraas (nestleder) og Ann Jeanette Olaussen (styremedlem)

Haugesund 27. april 2020

Arild Karlsen Styreleder
Arild Karlsen
Styreleder
Johanne Halvorsen Øveraas Nestleder
Johanne Halvorsen Øveraas
Nestleder
Jo Inge Hagland Styremedlem
Jo Inge Hagland
Styremedlem
Ann Jeanette Sunde Styremedlem
Ann Jeanette Sunde
Styremedlem
Jarle Utne Reitan Styremedlem
Jarle Utne Reitan
Styremedlem
Monika Lindanger Styremedlem
Monika Lindanger
Styremedlem
Sarah Marie Ness Haaland Styremedlem
Sarah Marie Ness Haaland
Styremedlem
Gerd Borgny Rossebø Ansattes representant
Gerd Borgny Rossebø
Ansattes representant
Gro Staveland Administrerende direktør
Gro Staveland
Administrerende direktør

Regnskap 2019

Resultatregnskap, Balanse, Kontantstrømanalyse og Noter til årsregnskapet.

Resultatregnskap 2019

Morselskap

Konsern

2018

2019

Budsjett 2019

Beskrivelse

Note

2019

2018

Driftsinntekter og driftskostnader
34 131 31434 736 17933 645 000Inntekter Miljøparkene34 736 17934 131 314
6 295 9366 657 3917 945 000Slaminntekter6 657 3916 295 936
62 007 91064 508 31665 305 000Renovasjonsinntekter64 508 31662 007 910
4 164 9123 522 1634 660 000Gjenvunne materialer3 522 1634 164 912
1 043 0012 253 804290 000Annen driftsinntekt2 253 8041 043 001
107 643 073111 677 853111 845 000Sum driftsinntekter1 13111 677 853107 643 073
48 892 92550 191 02853 230 000Direkte kostnader30 038 02230 525 471
31 734 61931 520 61832 367 000Lønnskostnad343 520 27642 714 546
10 457 3389 232 951 10 540 062Avskrivning på varige driftsmidler69 440 95110 665 338
15 957 33321 402 801 16 671 500Annen driftskostnad28 463 42222 664 263
107 042 214112 347 398112 808 562Sum driftskostnader111 462 671106 569 618
600 859-669 544-963 562Driftsresultat215 1831 073 456
Finansinntekter og finanskostnader
646 391578 890620 000Renteinntekt581 449648 281
 00 0Annen finansinntekt00
00 0Nedskrivning finansielle anleggsmidler00
-716 520-896 357 -900 000Rentekostnad-898 825-716 520
-460 027-542 622-610 000Annen finanskostnad-542 719-460 078
-530 156-860 089-890 000Netto finansresultat-860 095-528 317
70 703-1 529 633-1 853 562Ordinært resultat før skattekostnad-644 912545 139
-11 858-160 160-215 450 Skattekostnad på ordinært resultat5-356 205-120 075
58 845-1 689 793-2 069 012Årets resultat7-1 001 117425 064
Anvendelse av årsresultatet
00Avsatt utbytte00
00Minoritetsandel av årets resultat00
58 84-1 689 793-2 069 012Annen egenkapital/Konsernets fond-1 001 117425 064
58 845-1 689 793-2 069 012Sum anvendelse7-1 001 117425 064

 

Balanse

 

 

MorselskapKonsern

2018

2019

Note

2019

2018

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Immaterielle eiendeler:
535 558491 723Utsatt skattefordel5488 882515 679
535 558491 723Sum immaterielle eiendeler488 882515 679
 Varige driftsmidler:
41 804 98139 400 744Tomter, bygninger o.a. fast eiendom39 568 74442 028 981
27 607 88527 384 374Maskiner og anlegg27 789 70728 165 218
00Driftsløsøre, inventar og utstyr00
69 412 86666 785 118Sum varige driftsmidler6 1067 358 45170 194 199
 Finansielle anleggsmidler:
50 00050 000Aksjer i datterselskap400
955 993951 564Investeringer i aksjer og andeler4951 564955 993
2 000 0002 000 000Lån til selskap i samme konsern1200
3 005 9933 001 564Sum finansielle anleggsmidler951 564955 993
72 954 41770 278 405Sum anleggsmidler68 798 89771 665 871
 OMLØPSMIDLER
1 115 588783 022Varebeholdning783 0221 115 588
Fordringer:
5 880 8546 519 099Kundefordringer26 519 0995 880 854
2 261 7963 813 915Andre fordringer122 394 0741 510 958
8 142 65010 333 014Sum fordringer8 913 1737 391 812
14 120 29712 210 597Kontanter og bankinnskudd917 555 54017 226 416
23 378 53523 326 633Sum omløpsmidler27 251 73525 733 816
96 332 95393 605 039SUM EIENDELER96 050 63297 399 687

 

MorselskapKonsern

2018

2019

Note

2019

2018

EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital:
175 800175 800Selskapskapital7175 800175 800
175 800175 800Sum innskutt egenkapital175 800175 800
Opptjent egenkapital
21 908 64120 218 848Annen egenkapital, majoritetsdel21 437 41022 438 528
00Annen egenkapital, minoritetsdel00
21 908 64120 218 848Sum opptjent egenkapital21 437 41022 438 528
22 084 44120 394 648Sum egenkapital721 613 21022 614 328
 GJELD
 Avsetning for forpliktelser:
4 765 6244 870 711Pensjonsforpliktelser114 870 7114 765 624
00Utsatt skatt500
12 000 00011 000 000Andre avsetninger for forpliktelser811 000 00012 000 000
16 765 62415 870 711Sum avsetning for forpliktelser15 870 71116 765 624
Langsiktig gjeld:
42 801 00542 114 342Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner842 114 34242 801 005
42 801 00542 114 342Sum langsiktig gjeld42 114 34242 801 005
Kortsiktig gjeld:
00Gjeld til kredittinstitusjoner00
8 828 18310 165 119Leverandørgjeld9 107 6807 287 501
88 622116 325Betalbar skatt5329 408207 259
2 105 8682 016 253Skyldig offentlige avgifter3 104 8943 166 800
3 659 2102 927 641Annen kortsiktig gjeld3 910 3884 557 171
14 681 88315 225 338Sum kortsiktig gjeld16 452 37015 218 731
74 248 51273 210 391Sum gjeld74 437 42374 785 360
96 332 95393 605 039SUM EGENKAPITAL OG GJELD96 050 63297 399 687

Toraneset 27. april 2020

Arild Karlsen Styreleder
Arild Karlsen
Styreleder
Johanne Halvorsen Øveraas Nestleder
Johanne Halvorsen Øveraas
Nestleder
Jo Inge Hagland Styremedlem
Jo Inge Hagland
Styremedlem
Ann Jeanette Sunde Styremedlem
Ann Jeanette Sunde
Styremedlem
Jarle Utne Reitan Styremedlem
Jarle Utne Reitan
Styremedlem
Monika Lindanger Styremedlem
Monika Lindanger
Styremedlem
Sarah Marie Ness Haaland Styremedlem
Sarah Marie Ness Haaland
Styremedlem
Gerd Borgny Rossebø Ansattes representant
Gerd Borgny Rossebø
Ansattes representant
Gro Staveland Administrerende direktør
Gro Staveland
Administrerende direktør

Kontantstrømsanalyse

 

MorselskapKonsern 

2018

2019

2019

2018

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
70 703-1 529 633Resultat før skattekostnad-644 912545 139
-531 741-88 622Periodens betalte skatt-207 259-551 393
00Gevinst salg anleggsmidler00
10 457 3389 232 951Ordinære av- og nedskrivninger9 440 95110 665 338
691 715105 087Forskjell kostnadsført pensjon og inn-/utbet. i pensjonsfond105 087691 715
-4 830 4031 031 257Endring i varelager, kundefordringer og leverandørgjeld1 514 500-3 500 393
1 140 360-3 373 303Endring i andre tidsavgrensningsposter-2 591 8062 246 410
6 997 9725 377 737Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter7 616 56110 096 816
 Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
00Innbetaling ved salg av varige driftsmidler00
-7 204 776-6 605 203Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler-6 605 203-7 484 776
0110 217Innbetaling ved salg av aksjer/andeler i andre foretak110 2170
00Utbetaling ved kjøp finansielle driftsmidler00
-115 038-105 788Inn-/utbetalinger ved kjøp av andre investeringer-105 788-115 038
-7 319 814-6 600 774Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter-6 600 774-7 599 814
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
07 290 000Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld7 290 0000
-3 017 765-7 976 663Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld-7 976 663-3 017 765
00Inn-/utbetaling ved nedbetaling av kortsiktig gjeld00
00Netto endring kassekreditt0
00Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld00
00Utbetalinger utbytte00
-3 017 765-686 663Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter-686 663-3 017 765
-3 339 607-1 909 700Netto endring i kontanter329 124-520 763
17 459 90414 120 297Kontanter og bankinnskudd 1.1.17 226 41617 747 179
14 120 29712 210 597Kontanter og bankinnskudd 31.1217 555 54017 226 416

Organisasjon 2019

HIM hadde ved inngangen til 2020 totalt 40 faste stillinger inkl. to lærlinger i gjenvinningsfaget og en midlertidig stilling på kundesenteret. Stillingen på kundesenteret skal lyses ut som fast stilling våren 2020. Våren 2019 gikk økonomileder Knut Arvid Hagenberg av med pensjon, og hans etterfølger Trond Kampen startet i sin stilling som økonomi- og administrasjonsleder 01.02.19. Det har ellers ikke vært endringer i ledergruppa i 2019.

Organisasjonskart for HIM IKS

Representantskap

Følgende representantskap er valgt for perioden 2015-2019 med Sigmund Lier som leder og Gudrun Caspersen som nestleder

Styret

I mai 2018 valgte representantskapet i HIM nytt styre for perioden 2018-2020

Forbedringsarbeid og LEAN

HIM bruker LEAN som et verktøy i forbedringsarbeidet

HMS og kvalitetsarbeid

HIMs mål er null skader på personell og utstyr. Dette skal oppnås ved å arbeide systematisk med å forebygge skader og arbeidsrelaterte sykdommer. Ansatte får tilbud om kurser, det gjennomføres vernerunder og det avholdes flere beredskapsøvelser årlig på alle anleggene.

 

 

 

Miljøfyrtårn

Renovasjon og slam

Renovasjon

HIM Transport AS fortsetter innsamling av avfall. Styret i HIM IKS bestemte i 2019 at innsamling av avfall fortsetter i egen-regi med HIM Transport AS. HIM Transport AS ble opprettet i september 2017 etter konkursen i RenoNorden, og skulle i første omgang utføre innsamling av avfall i en periode på to år.

Klager på manglende tømming

Moderne avfallsløsninger

Stadig flere utbyggere velger nedgravde avfallsløsninger

Slamtømming

HIM har ansvaret for tømming av over 6.000 private slamanlegg, samt for tømming av store kommunale slamavskillere i HIM kommunene. Anleggene tømmes etter ulik tømmefrekvens, f.eks. blir slamavskillere for boliger tømt annet hvert år. I løpet av 2019 utførte HIM 3.464 tømminger. Av disse tømmingene var det 32 nødtømminger (tømming innen 24 timer) og 98 ekstratømminger.

Fritak fra avgift kan innvilges etter søknad

HIM får hver termin inn flere hundre søknader om fritak fra slam- og renovasjonsavgift

Miljøparkene

Det er mange som bruker miljøparkene våre, og antall betalende husholdningskunder var omtrent 53 400 i 2019. HIMs miljøparker på Toraneset og Årabrot har åpent alle dager utenom søndag, begge parkene er åpne for husholdnings- og næringskunder. Etne miljøstasjon har åpent mandag og onsdag og enkelte lørdager om våren, i Etne er det bare åpent for husholdningskunder.

Etne miljøstasjon
Toraneset miljøpark
Årabrot miljøpark

Kommunikasjon og holdningsskapende arbeid

HIM ønsker å bidra sammen med innbyggerne i eierkommunene våre til et bedre miljø

HIM har fokus på informasjon til innbyggerne om avfallshåndtering, sorteringsordninger og tjenester vi tilbyr. Vi ønsker også å motivere og være en pådriver for å gjøre kundene våre mer miljøvennlige gjennom holdningsskapende arbeid.

Holdningsskapende arbeid

Støtte til lokale miljørelaterte aktiviteter

Herreløst avfall

HIM er opptatt av at naturen vår skal være rein og frisk, og vi støtter tiltak som engasjerer og motiverer innbyggerne til å rydde herreløst avfall.

HIM-nytt og HIM hyttefolk

Gjenbruk

HIMs mål er å gi innbyggerne et gjenbrukstilbud

HIM jobber sammen med innbyggerne i våre kommuner for et bedre miljø, vi har fokus på avfallsreduksjon og vi oppfordrer til gjenbruk.

Avfall og tall

Den gode trenden fra 2018 fortsetter og totalt er det en reduksjon i avfallsmengder i 2019. Avfall som gjenvinnes er stabilt og gjenbruksandelen har økt.

Totalt antall tonn fra husholdning
Kg avfall produsert per innbygger
% materialgjenvinning
Totalt antall tonn fra næring

Avfall som hentes hjemme

Avfall som leveres til miljøparkene

Hva skjer med avfallet?

Mat komposteres og blir til jord, papp/papir gjenvinnes og blir til ny papp og papir, plast-, glass- og metallemballasje blir til nye produkter, restavfall blir til energi.

HIM Næring

HIM tilbyr henteordninger for næringslivet tilsvarende husholdningskunder, i tillegg henter vi andre fraksjoner etter forespørsel. Mange av våre næringskunder leverer i tillegg avfall direkte til miljøparkene.

Henteordninger

Vi har ca 800 kunder med henteavtale på vanlige husholdningsfraksjoner (papp/papir, mat, plast, glass/metall og rest). Henting av smitte- og risikoavfall utgjør en stor del av virksomheten til HIM Næring og antall kunder er økende, i tillegg henter vi farlig avfall hos kunder etter avtale.

Annen informasjon

Telefonstatistikk

Gebyrutvikling renovasjon

Selvkostfond

Langsiktig gjeld

Utvikling langsiktig gjeld - beløp i hele 1000 kr